SỐ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA
Tổng số
588
430
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
123
Doanh nghiệp Lớn
35
Tập đoàn Tổng công ty
SỐ DOANH NGHIỆP ĐÃ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
204
Doanh nghiệp đã đánh giá
Doanh nghiệp Lớn
67
Doanh nghiệp đã đánh giá
Tập đoàn Tổng công ty
10
Doanh nghiệp đã đánh giá
SỐ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐỘC LẬP ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
61
Doanh nghiệp đã được đánh giá
Doanh nghiệp Lớn
02
Doanh nghiệp đã được đánh giá
Tập đoàn Tổng công ty
02
Doanh nghiệp đã được đánh giá

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp