SỐ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA
Tổng số
698
523
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
129
Doanh nghiệp Lớn
46
Tập đoàn Tổng công ty
SỐ DOANH NGHIỆP ĐÃ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
234
Doanh nghiệp đã đánh giá
Doanh nghiệp Lớn
70
Doanh nghiệp đã đánh giá
Tập đoàn Tổng công ty
11
Doanh nghiệp đã đánh giá
SỐ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐỘC LẬP ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
61
Doanh nghiệp đã được đánh giá
Doanh nghiệp Lớn
02
Doanh nghiệp đã được đánh giá
Tập đoàn Tổng công ty
02
Doanh nghiệp đã được đánh giá

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp