CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP

Quy trình thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp

Quy trình thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với chuyên gia

Thẩm định hồ sơ giấy

4. Tìm kiếm hoặc tạo mới thông tin doanh nghiệp

Xác nhận

5. Gửi yêu cầu đánh giá tới doanh nghiệp

Xác nhận

6. Doanh nghiệp xác nhận

Thẩm định hồ sơ giấy

7. Chuyên gia thực hiện đánh giá

Xác nhận

8. Kết thúc và gửi kết quả đánh giá