SỐ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA
Tổng số
383
258
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
104
Doanh nghiệp Lớn
21
Tập đoàn Tổng công ty
SỐ DOANH NGHIỆP ĐÃ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
171
Doanh nghiệp đã đánh giá
Doanh nghiệp Lớn
54
Doanh nghiệp đã đánh giá
Tập đoàn Tổng công ty
09
Doanh nghiệp đã đánh giá
SỐ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐỘC LẬP ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa
61
Doanh nghiệp đã được đánh giá
Doanh nghiệp Lớn
02
Doanh nghiệp đã được đánh giá
Tập đoàn Tổng công ty
02
Doanh nghiệp đã được đánh giá

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp

Bảng kết quả chuyển đổi số doanh nghiệp