Đăng ký mở tài khoản

* * *

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
Định dạng MST: Gồm 10 hoặc 13 chữ số được cấu trúc như sau: N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13
1. Thông tin doanh nghiệp
Nhân sự
2. Thông tin liên hệ/Địa chỉ

Hãy chọn theo thứ tự Tỉnh -> Huyện -> Xã

3. Thông tin người đại diện
4. Thông tin cán bộ đầu mối đánh giá chuyển đổi số của doanh nghiệp

Tài khoản tự động lấy theo Mã số thuế

Email này sẽ nhận thông tin về việc đánh giá và xác nhận tài khoản khi đăng ký

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
1. Thông tin chung

2. Thông tin liên hệ
3. Năng lực kinh nghiệm tư vấn
4. Quá trình hoạt động về tư vấn
Thời gian hoạt động chuyên môn về tư vấn Hoạt động tư vấn trong cơ quan, tổ chức hay độc lập Hợp đồng tư vấn trực tiếp tham gia Tên khách hàng thụ hưởng dịch vụ tư vấn
Bắt đầu (tháng/năm) Kết thúc (tháng/năm) Tên hợp đồng Giá trị Ngày ký Ngày thanh lý Nội dung đã tư vấn Kết quả sau khi tư vấn
 Xóa
5. Sơ yếu lý lịch
Tải lên
6. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực thực hiện tư vấn hoặc chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực tư vấn
Tải lên
7. Tài liệu liên quan
Tải lên
8. Thông tin tài khoản

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
1. Thông tin chung
triệu đồng
triệu đồng
2. Thông tin số lượng tư vấn cá nhân
3. Thông tin người đứng đầu
4. Thông tin liên hệ
5. Năng lực, kinh nghiệm tư vấn
6. Quá trình hoạt động về tư vấn
Thời gian hoạt động chuyên môn về tư vấn Hợp đồng tư vấn trực tiếp tham gia Tên khách hàng thụ hưởng dịch vụ tư vấn
Bắt đầu Kết thúc Tên hợp đồng Giá trị Ngày ký Ngày thanh lý Nội dung tư vấn Kết quả tư vấn
 Xóa
7. Tài liệu hồ sơ năng lực tổ chức tư vấn
Tải lên
8. Bản sao giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật việt nam
Tải lên
9. Bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ liên quan
Tải lên
10. Thông tin tài khoản