Đăng ký mở tài khoản

* * *

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
Định dạng MST: Gồm 10 hoặc 13 chữ số được cấu trúc như sau: N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13
1. Thông tin doanh nghiệp
2. Thông tin liên hệ/Địa chỉ

Hãy chọn theo thứ tự Tỉnh -> Huyện -> Xã

3. Thông tin người đại diện
4. Thông tin cán bộ đầu mối đánh giá chuyển đổi số của doanh nghiệp

Tài khoản tự động lấy theo Mã số thuế

Email này sẽ nhận thông tin về việc đánh giá và xác nhận tài khoản khi đăng ký

Chú ý: Sau khi hồ sơ được phê duyệt quý vị có thể truy cập hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký
(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
I. Thông tin chung về cá nhân tư vấn

II. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm
III. Sơ yếu lý lịch và hồ sơ năng lực cá nhân tư vấn
Thời gian học Tên trường Ngành học Bằng tốt nghiệp
 Xóa
Tên khóa đào tạo Đơn vị tổ chức Địa điểm tổ chức Thời gian tổ chức
 Xóa
Ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết
 Xóa
Năm công tác Đơn vị công tác Chức danh/Nhiệm vụ chính
 Xóa
Tên dự án/hợp đồng Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện Đơn vị thuê/chủ dự án Chức danh tại dự án/hợp đồng Giá trị hợp đồng Ngày ký hợp đồng Mô tả nội dung Kết quả sau khi tư vấn Thông tin khác(nếu có)
 Xóa
Tên ấn phẩm Vai trò Đơn vị xuất bản Năm
 Xóa
Họ và tên Nơi công tác Chức vụ Số điện thoại Email cá nhân
 Xóa
IV. Tài liệu kiểm chứng
Tải lên
V. Thông tin tài khoản
VI. Thông tin xác thực

Lưu ý: Để đăng ký bạn cần phải có USB TOKEN của mã số thuế. Hệ thống sẽ nhận dạng MST theo USB token. Vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tại đây

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
I. Thông tin đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
II. Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn
III. Các dự án/hợp đồng tư vấn đã thực hiện (liệt kê trong 36 tháng gần nhất)
Tên dự án/hợp đồng tư vấn Thời gian thực hiện Thông tin khách hàng Giá trị hợp đồng Ngày ký hợp đồng Ngày thanh lý hợp đồng Mô tả sơ bộ nội dung tư vấn Kết quả sau tư vấn
 Xóa
IV. Thông tin về cá nhân tư vấn thuộc tổ chức (Liệt kê danh sách cá nhân tư vấn đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại tổ chức):
Tên cá nhân tư vấn Lĩnh vực tư vấn Kinh nghiệm tư vấn Thời gian làm việc tại tổ chức tư vấn
 Xóa
V. Tài liệu hồ sơ năng lực tổ chức tư vấn
Tải lên
VI. Tài liệu kiểm chứng
Tải lên
VII. Thông tin tài khoản
VIII. Thông tin xác thực

Lưu ý: Để đăng ký bạn cần phải có USB TOKEN của mã số thuế. Hệ thống sẽ nhận dạng MST theo USB token. Vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tại đây