Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho tập đoàn/ tổng công ty

I. Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn/ tổng công ty

- Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp được cấu trúc theo 06 trụ cột (pillar) tương tự như các doanh nghiệp lớn, gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Chi tiết cấu trúc của Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty tương tự như cấu trúc của Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

II. Thang điểm và phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty

- Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty được tổng hợp trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị thành viên (gồm công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị sự nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, … của tập đoàn/tổng công ty). Phương pháp đánh giá, tổng hợp cụ thể như sau:

1. Bước 1: Thực hiện đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số cho từng đơn vị thành viên và gắn điểm chuyển đổi số Mđv cho đơn vị thành viên theo nguyên tắc sau:

- Các đơn vị thành viên được đánh giá bao gồm công ty mẹ, công ty con cấp 1, cấp 2 (bao gồm cả đơn vị hạch toán độc lập và phụ thuộc), đơn vị sự nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện v.v.…; không bao gồm các công ty liên kết.

- Đối với đơn vị công ty mẹ và công ty con có công ty con cấp dưới trực thuộc: áp dụng Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

- Đối với đơn vị là công ty con không có công ty con cấp dưới trực thuộc thì tuỳ theo quy mô đơn vị theo quy định theo Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn để áp dụng:

+ Nếu thuộc doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa thì áp dụng Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Nếu thuộc doanh nghiệp lớn thì áp dụng Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

- Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số tổng thể của từng đơn vị (hoặc mức độ chuyển đổi số theo trụ cột của từng đơn vị) sẽ được gán điểm chuyển đổi số Mđv tương ứng cho đơn vị thành viên đó theo nguyên tắc:

+ Mức 0: Mđv = 0 điểm;

+ Mức 1: Mđv = 1 điểm;

+ Mức 2: Mđv = 2 điểm;

+ Mức 3: Mđv = 3 điểm;

+ Mức 4: Mđv = 4 điểm;

+ Mức 5: Mđv = 5 điểm;

2. Bước 2: Xác định trọng số của từng đơn vị (Wđv) theo tỷ lệ % nhân sự:

3. Bước 3: Xác định Điểm tổng hợp chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty (Đth) theo công thức sau:

Trong đó:

- n: là số đơn vị thành viên trong tập đoàn/tổng công ty

- Đth : là Điểm tổng hợp chuyển đổi số của tập đoàn/ tổng công ty;

- Mđv : Là Điểm Mức độ chuyển đổi số tổng thể của đơn vị thành viên được xác định ở Bước 1;

- Wđv : Là trọng số của đơn vị thành viên theo tỷ lệ % nhân sự của đơn vị trên tổng số nhân sự của tập đoàn/tổng công ty như nêu ở Bước 2;

4. Bước 4: Xác định mức độ chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty theo nguyên tắc sau:

- Mức 0 (Chưa khởi động chuyển đổi số): Đth nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 điểm; hoặc trên 0,5 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức cao hơn.

- Mức 1 (Khởi động): (i) Đth từ trên 0,5 đến dưới 1 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 1 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 1 điểm đến dưới 2 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 2;

- Mức 2 (Bắt đầu): (i) Đth từ trên 1,5 đến dưới 2 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 2 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 2 điểm đến dưới 3 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 3;

- Mức 3 (Hình thành): (i) Đth từ trên 2,5 đến dưới 3 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 3 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 3 điểm đến dưới 4 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 4;

- Mức 4 (Nâng cao): (i) Đth từ trên 3,5 đến dưới 4 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 4 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 4 điểm đến dưới 5 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 5;

- Mức 5 (Dẫn dắt): (i) Đth từ trên 4,5 đến dưới 5 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 5; hoặc (ii) Đth đạt 5 điểm;

5. Việc xác định Mức độ chuyển đổi số theo từng trụ cột của tập đoàn/tổng công ty áp dụng phương pháp đánh giá tương tự như đánh giá tổng thể theo các bước từ 1 đến 4 trên đây, trong đó:

- Thay giá trị điểm mức độ chuyển đổi số tổng thể của đơn vị thành viên (Mđv) bằng giá trị điểm mức độ chuyển đổi số trụ cột tương ứng của đơn vị thành viên (Mtcđv).

- Thay giá trị Điểm tổng hợp chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty (Đth) bằng giá trị Điểm tổng hợp chuyển đổi số theo trụ cột của tập đoàn/tổng công ty (Đtcth).

- Việc đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số theo trụ cột của từng đơn vị thành viên để gán điểm Mtcđv thực hiện tuỳ theo loại hình và quy mô đơn vị như quy định tại khoản 1 Mục này.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn

Lĩnh vực

Doanh nghiệp Siêu nhỏ

Doanh nghiệp Nhỏ

Doanh nghiệp Vừa

Doanh nghiệp Lớn

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thuộc một trong 2 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng;

2) Tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Thuộc một trong 2 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm lớn hơn 3 tỷ đồng nhưng không quá 50 tỷ đồng;

2) Tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 3 tỷ đồng nhưng không quá 20 tỷ đồng.

Thuộc một trong 2 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm lớn hơn 50 tỷ đồng nhưng không quá 200 tỷ đồng;

2) Tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng không quá 100 tỷ đồng.

Thuộc một trong 3 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm nhiều hơn 200 người;

2)  Có doanh thu của năm lớn hơn 200 tỷ đồng;

3) Tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 100 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bưu chính, logistics

Thuộc một trong 2 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng;

2) Tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Thuộc một trong 2 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm lớn hơn 10 tỷ đồng nhưng không quá 100 tỷ đồng;

2) Tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 3 tỷ đồng nhưng không quá 50 tỷ đồng.

Thuộc một trong 2 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm lớn hơn 100 tỷ đồng nhưng không quá 300 tỷ đồng;

2) Tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 50 tỷ đồng nhưng không quá 100 tỷ đồng.

Thuộc một trong 3 loại sau:

1) Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm nhiều hơn 100 người;

2)  Có doanh thu của năm lớn hơn 300 tỷ đồng;

3) Tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 100 tỷ đồng.